Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost A2E, sro, IČ: 51134403, se sídlem SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka č. 69786 / L jako prodávající (dále jen “prodávající” nebo “A2E, sro”) a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem (dále jen “kupující”). Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.tiler-market.cz v sekci “kontakt”.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 40/1964 Sb., občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.

Podnikatelem se rozumí:

 • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
 • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
 • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
 • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Podnikatelem se také pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Pokud uvede Kupující v objednávce své identifikační číslo (IČO), potom bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, kterým je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi A2E, sro a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument “Způsoby dopravy”, podmínkami objednávané služby a / nebo poskytovaného licenčního oprávnění a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako online odkaz při potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů A2E, sro nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

VOP dostane Kupující jako online odkaz, který je součástí potvrzení objednávky odeslaného na zadanou emailovou adresu. Faktura obsahující základní údaje smlouvy bude kupujícímu vystavena a doručena nejpozději jako součást dodaného zboží / služby. Kupující s tímto souhlasí.

II. Kupní smlouva

1. Uzavření kupní smlouvy

Pokud je kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky A2E, sro. Toto přijetí A2E, sro neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadanou emailovou adresu, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. V informačním emailu kupující najde také odkaz na aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod VI. Objednávání.

Pokud je kupující podnikatel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím podnikatelem a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu A2E, sro kupujícímu podnikateli s tímto jeho návrhem. Za případné chyby při přenesení dat prodávající nenese zodpovědnost. Smlouva je uzavírána v slovenském jazyce.

Pokud je se zbožím poskytován jakýkoli dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat Prodávajícího předem a informovat ho, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodané zboží bez tohoto dárku. Pokud se tak nestane, Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen tento dárek podle čl. VII (Odstoupení od smlouvy) vrátit.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto VOP jsou k dispozici na jednotlivých portálech A2E, sro a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) Pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

Pokud jsou kupujícím-spotřebitelům objednávané služby, pak tímto vyslovuje souhlas s tím, aby mu byly poskytnuty před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení.

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu předá věc, poskytne digitální obsah / licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo / licenci k ní, a kupující se zavazuje, že věc / digitální obsah převezme a zaplatí A2E, sro kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem až po úplném zaplacení kupní ceny. Stejně se toto pravidlo použije v případě zakoupení licence či služby.

A2E, s.r.o. kupujícímu předá věc, i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci / licenci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost předat věc Kupujícímu, pokud mu umožní nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Pokud má prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu – podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, A2E, sro předá kupujícímu – spotřebiteli až, když mu věc předá dopravce.

Prodávající předá kupujícímu předmět koupě v uždibování množství, jakosti a provedení.

Pokud není ujedané, jak mě být věc zabalená, prodávající věc zabalí podle zvyklostí; pokud nejsou zvyklosti, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem pořídí A2E, sro věc pro přepravu.

Kupující podnikatel tímto vyslovuje souhlas s tím, že mu k zakoupenému zboží nemusí být dodán návod na jeho používání v češtině.

Kupující je povinen při používání veškerého elektronického obsahu zakoupeného u prodávajícího dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP (pro účely VOP se rozumí včetně SW apod.) A právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu. Pokud kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.

Kupující je oprávněn všechny elektronické díla používat výhradně pro svou osobní potřebu, pokud není v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupen elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, zhotovovat z něj popisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být zakázán či licence může být deaktivována v případě, jestliže byl elektronický obsah získán v důsledku protiprávní činnosti.

Toto ustanovení VOP se týká také elektronického obsahu, který A2E, sro poskytl kupujícímu jako dar.

Prodávající může v určitých obchodních případech av případě rezervace požadovat úhradu zálohy od Kupujícího. Tato záloha je splatná s potvrzením konkrétního obchodního případu, nebo rezervace. Tato záloha bude započítána oproti kupní ceně. V případě zrušení takového obchodního případu nebo rezervace ji A2E, s.r.o. vrátí Kupujícímu do 7 dní. Záloha není úročena.

III. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů kupujícího ze strany A2E, s.r.o. se použijí tyto podmínky ochrany osobních údajů.

IV. Provozní doba

Objednávky přes internet nebo prostřednictvím personálu prodejce:

Otevírací doba:

Prodejny – Po – Pá: 8:30-11:00 – 11:30-15:30

V případě výpadku informačního systému nebo vyšší moci A2E, sro nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

O provozní době ve dnech připadajících na státní svátky budou zákazníci informováni na www.tiler-market.cz.

V. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tzn. včetně DPH, příp. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod., které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (náklady na dopravu apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému prodávajícího, je A2E, sro oprávněna od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:

– cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);

– u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic;

– sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Prodávající upozorňuje, že informační systém A2E, sro uvádí iu zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. zboží ve výprodeji a pod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné nebo zda jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat prodávajícího a informaci o správnosti ceny si ověřit.

Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

Původní cena znamená cenu zboží / služby / licence, za kterou předmětné zboží / službu / licenci A2E, sro nabídl bez zohlednění celkových možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcí na její provozovaném e-shopu nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem , přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.

Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty a podobně, nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu. O takovém postupu bude Kupující informován.

Dále si A2E, sro vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud dojde k neoprávněnému použití slevového nebo obdobného poukazu v rozporu s jeho podmínkami. Zpravidla jde o případy, kdy:

 • slevový poukaz je použit na jiné zboží, pro který byl určen;
 • slevový poukaz je použit ve spojení s jinou slevou, a to i přesto, že sčítání těchto slev nebylo výslovně zakázáno;
 • slevový poukaz je použit na nákup, který nedosahuje minimální stanovené ceny;
 • A2E, s.r.o. zjistí, že slevový poukaz byl již použit.

VI. Objednávání

Objednávat je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím e-shopu prodávajícího
 • komunikačními prostředky, kterými kupující vyjádří svou vůli objednat zboží / službu nabízenou prodávajícím (telefonicky, e-mailem, apod.) a A2E, sro takto získaný projev vůle kupujícího zaznamená a následně potvrdí
 • osobně v provozech prodávajícího.

VII. Odstoupení od smlouvy

Prodávající kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje či zařízení, na kterém má své osobní data, tato data zálohoval, a pak je z tohoto přístroje smazal.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, kterým je spotřebitel

Ve smyslu ustanovení § 7 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů (zákon č. 102/2014 Sb.) Má kupující právo od takto uzavřené smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží nebo od uzavření smlouvy o poskytnutí služby, přičemž je nezbytné, aby byl v uvedené lhůtě odeslán dopis o odstoupení od smlouvy A2E, s.r.o. Toto právo má kupující iv případě, pokud si zboží objednané prostřednictvím internetu vyzvedl osobně v prostorách výdejního místa prodávajícího.

Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy (reklamační řád) spolu s formulářem odstoupení od smlouvy je k nahlédnutí zde.

Odstoupení a zboží zasílejte na adresu:

A2E, s.r.o.

Nográdyho 24

SK – 960 01 Zvolen

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy úplný, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čistý, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dní kupujícím, kterým je spotřebitel, musí odstoupení od smlouvy spotřebitel zaslat na e-mailovou adresu prodávajícího, oznámit A2E, sro osobně, případně může zákazník použít formulář na odstoupení od smlouvy na stránkách prodávajícího.

V případě odstoupení, kdy je předmětem koupě zařízení s nádrží na palivo, musí být v okamžiku předání zboží kupujícím nádrž prázdná. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může A2E, sro požadovat po kupujícím částku odpovídající snížení hodnoty zboží (v souladu s §10 odstavec (4) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů.).

Pokud se jedná o spotřební zboží (např. Kosmetika, drogistické výrobky apod.), Pak je možné od smlouvy odstoupit, pouze pokud kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balení.

Peníze za fyzicky vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny nejpozději do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) o poskytnutí služby, pokud se jí poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b) prodeji zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d) prodeji zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e) prodeji zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodeji zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchaný s jiným zbožím,

g) prodeji alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které A2E, sro nemůže ovlivnit,

h) provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i) prodeji zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukovoobrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j) prodeji periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k) o poskytnutí ubytovacích služeb na jiný než ubytovací účel, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l) o poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

m) v případě, že předmětem kupní smlouvy je dárkový poukaz, který byl spotřebitelem vybrán z ochranného obalu (tj. např. z obálky), tak v takovém případě dochází ke zveřejnění tajného kódu, který je tímto znehodnocen a spotřebovaný.

Pokud se rozhodne kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu A2E, sro spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zda částka bude vyplacena v hotovosti nebo zda bude čerpána pro další nákup.

Spotřebitel bere na vědomí, že pokud odstoupí od smlouvy, ponese náklady na vrácení zboží A2E, s.r.o., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi A2E, sro a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že pokud dojde k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit is ním související poskytnuté dárky včetně všeho, o co se obohatil. V případě, že tyto dárky nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Pokud není vydání předmětu bezdůvodného obohacení možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká kupní smlouva a smlouvy jsou z tohoto hlediska posuzovány samostatně.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že pokud jsou společně se zbožím poskytovány dárky, nelze uplatnit právo z chyby do 24 měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z plnění chyby pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn při dárcích uplatnit práva z plnění chyby.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne kupujícímu nárok na vrácení zaplacených finančních částek spojených se zakoupeným zbožím, které budou vráceny kupujícímu nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán.

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který je podnikatel

Kupujícímu podnikateli může být ze strany prodávajícího umožněno od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů odstoupit. Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pak bere Kupující na vědomí, že vrácena kupní cena může být ponížená o to, o co se snížila hodnota zboží.

V případě, že kupující je podnikatel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruky a aktuální ceny vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. A2E, sro je oprávněna účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Pokud bude umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů a vrácení zboží nebude v originálním obalu včetně všech jeho částí a příslušenství, tak Kupující bere na vědomí, že prodávající si vyhrazuje právo takové vrácení zpoplatnit a to takovou částkou, která A2E, sro vykompenzuje náklady, které je nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím (jak spotřebiteli, tak podnikateli) vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů podle bodu II. (ve smyslu zákona 122/2013 Sb, O ochraně osobních údajů).

Z důvodu ochrany práv kupujícího, pokud je kupujícím právnická osoba a bude požadovat vrácení peněz prostřednictvím proplacení dobropisu přímo na prodejně, bude příslušná částka vyplacena pouze osobám oprávněným jednat za dotyčnou právnickou osobu, tj statutárnímu orgánu nebo osobě, která se prokáže úředně ověřenou plnou mocí.

Odstoupení od smlouvy prodávajícím v případě chyby ceny zboží:

Mimo případů stanovených zákonem je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží. Odstoupit od smlouvy podle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a prodávajícím tak, že A2E, sro Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje. Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží, budeme mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

VIII. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. platba v hotovosti do 5.000 eur při převzetí zboží na výdejním místě,
 • platba předem bankovním převodem,
 • platba prostřednictvím platebního terminálu při převzetí zboží na výdejním místě (platební kartou),
 • platba přes internetové rozhraní banky (platební kartou on-line),
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce),
 • platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu),
 • na splátky (pouze v případě, že kupujícím je podnikatel a splní podmínky společnosti GRENKELEASING s.r.o. poskytující splátkový prodej).

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby podle vlastního uvážení.

Fakturační údaje kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.

V případě platby platební kartou na pobočce je Kupující povinen chránit údaje na své platební kartě a zakrýt svůj PIN kód.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

· Osobní odběr

· Zasílání přepravní službou

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabídnuty podle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb as ohledem na kapacitu prodávajícího. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému prodávající nenese odpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, která byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může prodávající nebo jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů z trestné činnosti. Pokud je kupujícím právnická osoba, výdej zboží nebo proplacení dobropisu budou umožněno pouze statutárnímu orgánu této právnické osoby, osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, zda osobě, která je uvedena jako “správce” v profilu kupujícího na webové stránce www.tiler-market.cz. Bez předložení některého z těchto dokladů může prodávající nebo jeho smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující, který je podnikatelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@tiler-market.com, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dávají však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem A2E, sro a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

XI. Závěrečná ustanovení

Případné spory mezi A2E, sro a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce (Inspektorát SOI pro Ústecký kraj, Predmestská 71, PO BOX B-89, 011 79 Žilina 1), nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (řešení sporů online RSO). Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktu prodávajícího pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 úmluvy nepoužije.

Kontaktní e-mailovou adresou A2E, sro je info@a2e.sk. Prodávající však doporučuje kontaktování prostřednictvím jejího kontaktního formuláře.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01.11.2020 a ruší předchozí znění VOP. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.