Reklamační řád

Čl. I Obecná ustanovení

Tento reklamační řád společnosti A2E, s.r.o. (dále jen „reklamační řád“) je vydán v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele o změně zákona Slovenské národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II Předmět

Reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruka a které spotřebitel zakoupil podle zvláštního předpisu (1).

Čl. III Definice

Pro účely postupu pro podávání stížností

a) Prodávající: A2E, s.r.o., SNP 498/96, 039 01 Turčianske Teplice, Slovenská republika, IČO: 51134403, DIČ: SK2120732075;

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu v Žilině, oddíl Sro, vložka č. 1. 69786/L,

(b) spotřebitel: osoba definovaná ve zvláštním předpise (2),

(c) produktem: výrobek, zboží, část zboží nebo služba, kterou je dodavatel oprávněn poskytovat podle zvláštního předpisu (3 ) v souladu s položkou předmětu plnění.

činnosti v obchodním rejstříku (dále jen „zboží“),

(d) místo reklamace: prostory určené prodávajícím podle písmene a),

(e) reklamační protokol: dokument, kterým spotřebitel uplatňuje právo z odpovědnosti za vady zboží.

Čl. IV Odpovědnost prodávajícího

1. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zakoupené zboží:

(a) má požadovanou kvalitu, rozměry a výkon podle údajů prodávajícího nebo výrobce a jeho použití bylo schváleno podle zvláštního právního předpisu4),

(b) je bez závad,

(c) prodává se za cenu uvedenou v ceníku nebo na základě dohodnuté ceny,

(d) splňuje zdravotní a hygienické podmínky stanovené zvláštními předpisy.

2. Prodávající dále odpovídá spotřebiteli za vady zboží, které:

(a) existoval v době převzetí,

b) vznikly v záruční době poskytnuté prodávajícím nebo výrobcem zboží v jeho záručním listě potvrzeném prodávajícím nebo vyplývající z doby uvedené v tomto reklamačním řádu.

3. Při prodeji zboží je prodávající povinen vydat spotřebiteli doklad o koupi.

Čl. V

1. Prodávající neodpovídá spotřebiteli za vady zboží, které:

(a) nelze považovat za vady, na které se nevztahuje záruka podle čl. VIII,

(b) vznikly po uplynutí záruční doby nebo které spotřebitel uplatnil po jejím uplynutí.

2. Prodávající neodpovídá za vady zboží, pokud spotřebitel nemůže věrohodně prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.

Čl. VI Vrácení zboží

1. Spotřebitel má právo reklamovat vady zakoupeného zboží. Toto právo se nevztahuje na zboží, za které prodávající neodpovídá.

2. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci vady zboží bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout, nejpozději však do šesti měsíců ode dne převzetí zboží spotřebitelem. Pokud spotřebitel v této lhůtě na vadu neupozorní, jeho právo zaniká.

3. Vyskytne-li se na zboží vada, která neexistovala v době jeho převzetí spotřebitelem a vyskytla se po uplynutí šesti měsíců ode dne převzetí zboží, je spotřebitel oprávněn reklamovat vadu zboží ode dne jejího zjištění, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

4. Pokud spotřebitel neupozorní na vadu zboží před uplynutím záruční doby, jeho právo zaniká.

Prodávající nepřihlíží k reklamacím uplatněným po uplynutí záruční doby.

5. Prodávající je povinen sepsat reklamační protokol o vadě, ve kterém uvede zejména kdo, kdy a kde vadu zboží vytkl, její popis a způsob nakládání s ní. Chcete-li zjednodušit kroky správy, můžete použít tentoformulář stížnosti.

Čl. VII Záruka na zboží

1. Prodávající poskytuje na Zboží záruku v délce dvaceti čtyř měsíců nebo podle zvláštního předpisu (1).

2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží od prodávajícího.

3. Při výměně zboží za nové zboží v rámci reklamace začíná běžet nová záruční doba od data převzetí nového zboží.

Čl. VIII Vyloučení záruky na zboží

1. Záruka se nevztahuje na vady zboží, které při převzetí:

(a) způsobené spotřebitelem nebo jinou osobou poškozením zboží nebo neodborným zacházením nebo vzniklé nezávisle na jejich jednání vis major,

(b) byly způsobeny nesprávným použitím, neoprávněným použitím nebo použitím k jiným účelům, než pro které bylo zboží určeno,

(c) zjevně mechanicky nebo jinak zničené nebo zjevně poškozené či znečištěné cizí látkou zboží, u něhož je nesporně zřejmé, že jeho zničení, poškození nebo znečištění nemohl způsobit spotřebitel,

(d) vznikly jako důsledek:

1. svévolné úpravy nebo opravy provedené jinak než v rámci záruční opravy podle tohoto reklamačního řádu,

2. jiné neodborné zásahy nebo jiné zacházení s ním, které je v rozporu se záručními podmínkami,

3. nesprávné skladování, uložení nebo likvidace zboží v nevhodném prostředí.

Čl. IX Postup při uplatnění odpovědnosti za vady zboží

1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady zboží (dále jen „reklamace“) v místě reklamace. Nárok na pojistné plnění vzniká dnem, kdy je k dispozici úplný a řádně vyhotovený reklamační protokol a dokumentace všech příslušných dokladů.

Jak můžete zboží reklamovat?

Poštou nebo přepravní společností

Připravte a bezpečně zabalte zboží.

Přiložte průvodní dopis s popisem závady nebo použijte tento formulář stížnosti.

Přiložte kopii dokladu o koupi a svou zpáteční adresu.

Číslo bankovního účtu IBAN v případě vrácení peněz.

Zboží odneste na poštu nebo do přepravní společnosti.

Zboží zašlete na adresu:

A2E, s.r.o.

A. Nogrády 24

960 01 Zvolen

Osobně v našich prostorách

Připravte a doručte zboží na adresu:

A2E, s.r.o.

A. Nogrády 24

960 01 Zvolen

2. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen předložit vadné zboží a doklady prokazující nákup zboží u prodávajícího, zejména doklad o koupi, dodací list, fakturu nebo jiný věrohodný doklad. Nepředloží-li spotřebitel spolu se zbožím doklad podle předchozí věty, je prodávající oprávněn sepsat reklamační protokol, ale upozorní spotřebitele, že reklamační řízení bude zahájeno až po splnění náležitostí reklamace. Odstranění formálních

nedostatky, stanoví prodávající lhůtu, která nesmí být kratší než tři dny.

3. Pokud spotřebitel neodstraní nedostatky podle odstavce 2. prodávající reklamační řízení zastaví.

4. Pokud si spotřebitel reklamované zboží ponechal u prodávajícího, vyzve prodávající spotřebitele, aby si zboží vyzvedl do sedmi dnů, jinak je spotřebitel zašle prodávajícímu na jeho náklady.

Čl. X

1. Stížnost přijímá zaměstnanec prodávajícího, který je určen k přijímání stížností spotřebitelů (dále jen „odpovědná osoba“). Při uplatnění reklamace je odpovědná osoba povinna sepsat reklamační protokol, který spotřebitel po jeho sepsání potvrdí. Prodávající vydá spotřebiteli jednu kopii reklamačního protokolu.

2. Pro účely uvedené v odstavci 1 je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje spotřebitele podle zvláštního předpisu (5).

Čl. XI

1. Pokud je zboží zjevně vadné a není nutné provést zvláštní posouzení, je prodávající povinen vadu odstranit co nejdříve bez zbytečného odkladu.

2. Pokud musí být zboží v případě reklamace speciálně posouzeno, nesmí lhůta pro vyřízení reklamace překročit 30 dnů od data reklamace. Do této lhůty se nezapočítává doba způsobená chováním spotřebitele nebo jeho nespoluprací.

Čl. XII

1. Spotřebitel má právo požadovat, aby:

(a) pokud je zboží vadné a nelze jej opravit:

1. Prodávající ji odstranil pokud možno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do uplynutí zákonem stanovené lhůty, a to na vlastní náklady,

2. prodávající vyměnil vadné zboží, pokud mu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží a závažnosti vady,

(b) pokud je zboží neodstranitelně vadné.

1. prodávající vyměnil vadné zboží za bezvadné nebo odstoupil od kupní smlouvy, pokud vadu nelze odstranit a vada brání řádnému užívání zboží,

2. prodávající poskytl přiměřenou slevu z kupní ceny zboží, pokud vada nebrání řádnému užívání zboží,

(c) v případě opakujících se závad

– prodávající vyměnil vadné zboží za bezvadné nebo odstoupil od kupní smlouvy, pokud lze vadu odstranit, ale vada brání řádnému užívání zboží z důvodu výskytu stejné vady po nejméně dvou předchozích záručních opravách nebo z důvodu většího počtu vad, které se na zboží vyskytnou současně a z nichž každá brání řádnému užívání zboží.

Čl. XIII

1. Je-li spotřebitel povinen převzít zboží od prodávajícího a nepřevezme-li spotřebitel zboží ve lhůtě stanovené prodávajícím, je prodávající oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 3,00 EUR za každý i započatý den uskladnění. Lhůta pro převzetí zboží stanovená prodávajícím nesmí být kratší než deset dnů.

2. Nepřevezme-li spotřebitel zboží ani po opětovné výzvě, má prodávající právo si zboží ponechat, užívat, nakládat s ním a požívat jej nebo je zaslat spotřebiteli na jeho náklady.

Čl. XIV

Pokud prodávající odstranil vadu zboží nebo vyměnil vadné zboží za bezvadné v souladu s tímto reklamačním řádem, považuje se reklamace za vyřízenou. Vyřízení stížnosti se zaznamená do zprávy o stížnosti. Při vyřizování reklamace vydá prodávající spotřebiteli jedno vyhotovení reklamačního protokolu s příslušným záznamem.

Čl. XV

(1) Záležitosti, na které se nevztahuje tento stížnostní řád, se řeší podle zvláštních předpisů (6).

2. Tento reklamační řád se přiměřeně vztahuje i na opravu zboží.

Čl. XVI

Tento postup pro podávání stížností vstupuje v platnost dne 1. 11. 2020.

—————————————————

(1) Např. Občanský zákoník, Obchodní zákoník Slovenské republiky

(2) Článek 2 odst. 2 písm. a) čl. a) Zákon Národního shromáždění Slovenské republiky č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele o novele zákona Národní rady Slovenské republiky č. 372/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

(3) Zákon Národního shromáždění Slovenské republiky č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění.

(4) Zákon Národního shromáždění Slovenské republiky č. 264/1999 Sb. o technických požadavcích na výrobky a posuzování shody a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(5) Zákon č. 18/2018 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

(6) Zákon Národního shromáždění Slovenské republiky č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele o novele zákona Národní rady Slovenské republiky č. 372/1990 Sb.

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník